e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Yazar Kılavuzu

Yazarların Görev ve Sorumlulukları

 

Yazarlık ve Katkıda Bulunma

Yazarlık, çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

 

Yazar Değişikliği Talepleri

Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.

Böyle bir değişikliği talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

 

Makale Yazımı

Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

 

Özgünlük

Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

 

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma

Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

 

Veri Erişimi ve Muhafazası

Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TUBITAK'ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

 

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın

Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

 

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.  Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

 

Çıkar Çatışması

Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

 

Hata Bildirimi

Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için işbirliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

 

Görüntü Bütünlüğü

Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.

Makale Hazırlama

 

Dil: Türkçe, İngilizce      

Derginin dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

 

Makale Türleri: Araştırma Makalesi – Kitap İncelemesi-      

Dergi, Araştırma Makaleleri ve Kitap İncelemeleri yayınlamaktadır. Araştırma makaleleri için kelime sınırı yoktur. Bununla birlikte, yazarlara çalışmanın yayılması için mümkün olduğunca özlü olmasını tavsiye ediyoruz.

 

Makale Formatı: MS Word Şablonu

Görsel Formatı: JPEG En az 300 dpi

Kaynak Gösterim Stili: Chicago Manuel of Style veya APA Atıf Sistemi

 

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, 4000-8000 kelime aralığında olmalıdır.
Makale özünün ilk gönderildiğinde 150-200 kelime olması; hakem süreci sonucunda makalenin yayımlanmaya uygun olduğu kabul edildiğinde Türkçe makaleler için 500-750 kelime aralığında İngilizce özetin; İngilizce makaleler için 500-750 kelime aralığında Türkçe özetin hazırlanıp gönderilmesi gerekir.
Türkçe yazımda TDK imla klavuzu ve TDK güncel sözlüğü esas alınır. Fakat bilimsel alanın TDK sözlüğünde yer almayan teknik terimleri, ilgili bilim dalının literatüründe genel kabul görmüş şekliyle yazılır. Çalışmanın gerektirmesi dışında transkripsiyon kurallarına uymak zorunlu değildir. Arapçadan geçen kelimelerdeki uzatmalar şapkalı â, î, û ile gösterilir.
Metin: Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
Yazı Karakteri: Times New Roman olmalıdır.
Sayfa boyutları, paragraf, punto, satır aralığı ölçüleri: Çalışmalar, Microsoft Word programında en az 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Times News Roman yazı tipinde, 1 cm. paragraf girintisi, 10 punto ve 1,2 satır aralığı; dipnotlar ise 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
Tablo ve Şekiller: Tablo içeriği metinler TNR yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır.

 

Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

 

Kaynak Gösterim Stili

Makaleler, bilim dalı tercihine göre Chicago Manuel of Style veya APA Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır. 

The Chicago Manual of Style

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Uygulama Örnekleri

 

MAKALE

a) Matbu Makale

 1. Muhammet Fatih Kılıç, “İbn Sînâ’dan Ebherî’ye Tam İllet-Nâkıs İllet Ayrımının Ortaya Çıkışı”, Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 4, no. 1 (2017): 69.
 2. Kılıç, “İbn Sînâ’dan Ebherî’ye Tam İllet-Nâkıs İllet Ayrımının Ortaya Çıkışı”, 71.

Kaynakça: Kılıç, Muhammet Fatih. “İbn Sînâ’dan Ebherî’ye Tam İllet-Nâkıs İllet Ayrımının Ortaya Çıkışı”. Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 4, no. 1 (2017): 69-90.

b) Online Makale

 1. İlyas Canikli, “Kur’an’a Göre Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları”, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 4, no. 1 (2020): 9, erişim: 21 Haziran 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/tiad/issue/54509/739448.
 2. Canikli, “Kur’an’a Göre Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları”, 25.

Kaynakça: Canikli, İlyas. “Kur’an’a Göre Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 4, no. 1 (2020): 6-32. Erişim: 21 Haziran 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/tiad/issue/54509/739448.

KİTAP

a) Tek Yazarlı Kitap

 1. M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi (Ankara: Otto Yayınları, 2019), 23.
 2. Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, 54.

Kaynakça: Kırbaşoğlu, M. Hayri. Alternatif Hadis Metodolojisi. Ankara: Otto Yayınları, 2019.

b) İki Yazarlı Kitap

 1. Ali Osman Kurt ve Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi (Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları, 2019), 32.
 2. Kurt ve Aykıt, Dinler Tarihi, 76.

Kaynakça: Kurt, Ali Osman ve Dursun Ali Aykıt. Dinler Tarihi. Ankara: Bilimsel Araştırma Yaınları, 2019.

c) Üç ve Daha Çok Yazarlı Kitap

 1. Bekir Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 17.
 2. Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları, 65.

Kaynakça: Topaloğlu, Bekir, Y. Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul:

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

d) Çeviri Kitap

 1. Robert Wisnovsky, İbn Sînâ Metafiziği, çev. İbrahim Halil Üçer (İstanbul: Klasik Yayınları, 2010), 52.
 2. Wisnovsky, İbn Sînâ Metafiziği, 173.

Kaynakça: Wisnovsky, Robert. İbn Sînâ Metafiziği. çev. İbrahim Halil Üçer. İstanbul: Klasik Yayınları, 2010.

e) Kitap Bölümü (Telif)

 1. Murat Demirkol, “Nasiruddin Tusi”, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, ed. Bayram Ali Çetinkaya (İstanbul: İnsan Yayınları, 2017), 6: 811.
 2. Demirkol, “Nasiruddin Tusi”, 6: 822.

Kaynakça: Demirkol, Murat. “Nasiruddin Tusi”. Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni içinde, ed. Bayram Ali Çetinkaya, 6: 811-844. İstanbul: İnsan Yayınları, 2017.

f) Kitap Bölümü (Çeviri):

 1. Rudolph Ulrich, “Maturidiliğin Ortaya Çıkışı”, çev. Ali Dere, İmam Maturidi ve

Maturidilik içinde, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitabiyat Yayınları, 2003), 298.

 1. Ulrich, “Maturidiliğin Ortaya Çıkışı”, 299.

Kaynakça: Ulrich, Rudolph. “Maturidiliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere, İmam Maturidi ve

Maturidilik içinde, haz. Sönmez Kutlu, 295–304. Ankara: Kitabiyat Yayınları, 2003.

g) Tahkik (Edisyon Kritik):

Ebû Hâmid Muhammed Gazzâlî, el-İktisâd fi’l-i’tikâd, thk. Abdullah Halilî (Beyrut: Dâru’l-kutub el-ilmiyye, 2004), 87.

 1. Gazzâlî, el-İktisâd fi’l-i’tikâd, 91.

Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed. el-İktisâd fi’l-i’tikâd. thk. Abdullah Halîlî. Beyrut: Dâru’l-kutub el-ilmiyye, 2004.

ANSİKLOPEDİ

a) Ansiklopedi-Matbu

 1. Şükrü Özen, “Hilâf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 17: 527.
 2. Özen, “Hilâf”, 538.

Kaynakça: Özen, Şükrü. “Hilâf”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 17: 527-538. Ankara: TDV Yayınları, 1998.

b) Ansiklopedi-Web

 1. Şükrü Özen, “Hilâf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Erişim: 19 Haziran 2020).
 2. Özen, “Hilâf”.

Kaynakça: Özen, Şükrü. “Hilâf”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim: 19 Haziran 2020. https://islamansiklopedisi.org.tr/hilaf

TEZ

 1. Ayşe Uzun, “Hicri İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi” (Doktora tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2019), 42.
 2. Uzun, “Hicri İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi”, 74-78.

Kaynakça: Ayşe Uzun. “Hicri İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi”. Doktora tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2019.

YAZMA ESER

 1. Hüseyin Vâiz Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2829, 21a.
 2. Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 35b-36a.

Kaynakça: Kâşifî, Hüseyin Vâiz. Ahlâk-ı Muhsinî. Ayasofya, nr. 2829, Süleymaniye Kütüphanesi.

ARŞİV BELGESİ

 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Mesâil-i Muhimme, 2079.
 2. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Mesâil-i Muhimme, 2079.

Kaynakça:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Mesâil-i Mühimme, 2079.

İNTERNET SİTESİ

 1. “Google Privacy Policy”, son güncelleme: Mart 11, 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
 2. “Google Privacy Policy”.

Kaynakça: Google. “Google Privacy Policy”. Son güncelleme: 11 Mart 2009.

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

APA 6. Edisyon örnekleri için aşağıdaki linkten yararlanılabilir:

https://library.ihu.edu.tr/erisim-ve-yardim/apa_tr

 

Son Kontrol Listesi

Bu listenin, hazırlanan makalenin dergi sistemine yüklenmeden önce son kontrolü sırasında faydalı olacağı umulmaktadır.

Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun:

 1. Yazar bilgileri eklendi. 
 • E-posta adresi
 • Tam posta adresi
 • Telefon numarası
 1. Gerekli tüm dosyalar yüklendi.
 • Makale metni
 • Telif Hakkı Anlaşması
 1. Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı.
 2. Kaynakçada adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

 

Makale Gönder

Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar dergi sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.

Makale dosyasını yüklerken, çift körleme hakemlik sürecinden dolayı bu dosyanın yazarın kimliğini deşifre edecek herhangi bir unsur içermediğinden emin olun. 

Ayrı Ayrı Yüklemeniz Gereken Dosyalar: 

 1. Makale Tam Metni

Makale Süreç Takibi

Dergi Sisteminde yazar alanınıza giderek makalenizi süreç boyunca takip edebilirsiniz. Burada "Gönderilen Makaleler" başlığı altında göndermiş olduğunuz makaleler listelenecektir. Makaleniz dış hakem değerlendirmesi için gönderilirse, karar mektubunda hakem yorumlarını bulacaksınız. Lütfen "Kararlı Yazılar"a tıklayın ve "Karar mektubunu görüntüle"ye tıklayın.