e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Yayın İlkeleri

Yayın İçeriği

Danisname dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

 

Amaç ve Kapsam

Amaç

26 Haziran 2020’de yayın hayatına başlayan ve ilk sayısını 20 Eylül 2020’de yayımlamış olan Danisname, başta İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji, Tarih olmak üzere Beşeri ve Sosyal Bilimlerin her alanında üretilen makale, derleme, kritik, çeviri ve doktora tez özeti türünden bilimsel çalışmaları hakem değerlendirmesine sunan, hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlanabilir oluru almış ve Yayım Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılmış makaleleri online ortamda yayımlayan hakemli bir dergidir. Danisname,  bir yazardan aynı dönemde birden fazla makale başvurusu kabul etmemektedir. 20 Eylül ve 20 Mart tarihlerinde olmak üzere periyodik olarak yılda iki defa yayımlanan Danisname, nitelikli bilimsel araştırmaların yaygınlaşmasını önemsemekte, bu ürünleri ilgili okurlara ve bilimin gelişmesini destekleyen kişi ve kurumlara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Süreçleri yayın etiğine ve hizmet kalitesine uygun olarak yürüten Danisname, bilimsel değeri yüksek makaleler yayımlamak suretiyle uluslararası indekslerde taranma yanında dolaylı olarak genç araştırmacıların akademik açıdan yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Makalenin ister yayımlanabilir ister yayımlanamaz olduğuna karar versin, bütün hakem raporlarının aynı zamanda araştırmacıyı bilimsel çalışma yapma kabiliyeti açısından eğiteceğini düşünülmektedir.

Kapsam

Danisname, başta İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji, Tarih olmak üzere Beşeri ve Sosyal Bilimlerin her alanında üretilen makale, derleme, kritik, çeviri ve doktora tez özeti gibi bilimsel çalışmaları online ortamda yayımlayan hakemli bir dergidir.

Konu Kategorisi

 • Sosyal Bilimler - Sosyoloji
 • Beşeri Bilimler- İlahiyat, Felsefe, Tarih

LC Kategorisi

      Sosyal Bilimler (Genel)

Anahtar Kelimeler

 

Yayın Dili 

Tam Metin Yayın Dili:

 • Birincil Dil: Türkçe
 • İkincil Dil: İngilizce      

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:

 • Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
 • Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
 • Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
 • Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
 • Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)

 

Makale Başvuruları

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

 

Okur Kitlesi

Yayımlanan makalelerin akademik düzeyi; akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar için uygundur.

 

Ücret Politikası

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Danisname dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Danisname dergisinin tüm giderleri Murat Demirkol tarafından karşılanmaktadır. 

 

Makalelerin Özgünlüğü

Danisname, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir. 

 

Hakemlik Türü

Çift Körleme: İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir. Editörler, hakemler ile yazarlar arasındaki tüm etkileşimlere aracılık eder. İncelemede Geçen Süre: Ortalama 60 Gün / 8 Hafta

 

COPE’un En İyi Uygulama İlkeleri

Danisname, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır. Danisname dergisi COPE’un (Committee on Publication Ethics) Bilimsel Yayınlarında Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerini kabul etmektedir.

 

İntihali Önleme

Danisname, gönderilen tüm makaleleri intihal engellemek için taramaktadır. İncelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını yazılımı kullanılarak kontrol edilir. Benzerlik oranın %20’den az olması beklenir. Benzerlik oranında asıl ölçü, yazarın atıf yapma ve alıntılama kuralların uymasıdır. Benzerlik oranı %1 göründüğü hâlde atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır: www.isnadsistemi.org

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/kabul edilmeyen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

 

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi

Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir.

Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

 

Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu

Danisname, editörler için yararlı olacağını düşünerek diğer editörlerle iletişim içinde olmalarını destekler. Editörlerimiz, Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu'na üyedir.

 

Hakem Raporlarının Saklanması

Danisname, bilimsel inceleme görevini son derece ciddiye almaktadır. Dergimiz Danisname, makale inceleme sürecine ait tüm kayıtları arşivlemekte ve korumaktadır.

 

Kaynak Gösterim Stili

Makaleler, çalışmanın yapıldığı bilim dalındaki tercihe göre Chicago Manuel of Style veya APA Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır. Öz ve Anahtar Kelimeler

Makaleler, elektronik aramayı kolaylaştırmak için kelimelik özet ve arası anahtar kelime içermelidir.

 

Yazarlık ve Katkıda Bulunma

Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan çıkarılamaz ve yeni bir isim eklenemez. Ayrıca yazar sırası değiştirilemez.

 

Katkı Oranı Beyanı

Makalede, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çıkar çatışması beyanı belirtilmelidir. Beyan tablosunu da içeren makale MS Word şablonunu buradan indirebilir.

 

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

Danisname, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:

 • Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

 

Özel ve Ek Sayı Yayımlama Prosedürü

Dergimizde Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özet ve ek sayılarda yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

 

Tam Metinlere Erişim

Danisname, açık erişimli bir dergidir. Okuyucular, kaydolmaksızın derginin tam metnine ulaşabilirler.