e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Editör Kılavuzu

Editörlerin Seçimi 

Editörler, derginin yayın kapsamına uygun olarak doktora derecesine sahip olan ve yayını bulunan uzmanlar arasından seçilir.

 

Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu

Danisname, editörler için yararlı olacağını düşünerek diğer editörlerle iletişim içinde olmalarını destekler. Editörlerimiz, Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu'na üyedir.

 

Editörlerin Görev Sorumlulukları

Hakem Sürecini Koordine

Editör, hakem değerlendirme sürecinin adil, tarafsız ve zamanında olmasını sağlamalıdır. Araştırma makaleleri en az iki harici hakem tarafından gözden geçirilmelidir ve gerektiğinde editör ek görüş almalıdır.

Hakemlerin Belirlenmesi

Editör; uygun, kapsayıcı ve çeşitli temsil ihtiyacını dikkate alarak, ilgili alanda uygun uzmanlığa sahip hakemleri seçecektir. Editör, hileli hakemlerin seçiminden kaçınmak için en iyi uygulamaları izleyecektir.

Gizliliği Koruma

Editör, ilgili yazarlar ve hakemlerle aksi kararlaştırılmadıkça, dergiye gönderilen tüm materyallerin ve hakemlerle yapılan tüm iletişimlerin gizliliğini korumalıdır. İstisnai durumlarda ve yayıncıya danışarak, editör şüpheli araştırma suistimalini araştırmak için gerekli gördüğü durumlarda diğer dergilerin editörleriyle sınırlı bilgi paylaşabilir. Editör, hakemlerin kimliklerini korumalıdır. Gönderilen bir makalede yer aln bilgiler, yazarın açık yazılı izni olmadan editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem sürecinde elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. 

Tarafsızlık

Editör yazıları entelektüel içeriği açısından ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya yazarların politik felsefesine bakmaksızın değerlendirmelidir.

İddiaların Araştırılması

Etik ihlale dair ikna edici kanıtlar bulan bir editör, makalenin düzeltilmesi, geri çekilmesi veya başka bir düzeltmenin yapılmasını sağlamak için Yayın Kurulu ve Yayıncıyla iletişime geçmelidir.

Çıkar Çatışması

Editör, kendisinin veya aile üyeleri tarafından yazılmış makalelerle ilgili kararlarda yer almamalıdır. Ayrıca, böyle bir çalışma, derginin tüm olağan prosedürlerine tabi olmalıdır. Editör, yazarlar ve hakemler tarafından olası çıkar çatışmalarının ifşa edilmesiyle ilgili ICMJE yönergelerini uygulamalıdır.

Yayın Kararı

Editör, hakem raporlarını inceleyerek dergiye gönderilen yazılardan hangisinin yayınlanması gerektiğine karar vermekle sorumludur. Editör, Yayın Kurulunun belirlediği politikalarına uymak zorundadır.

Dergiye Atıf Talebi

Editör, herhangi bir dergi metriğini yapay olarak artırarak derginin sıralamasını etkilemeye çalışmamalıdır. Editör, bilimsel nedenler dışında, kendi dergisi veya başka bir derginin makalelerine atıfta bulunulmasını talep etmeyecektir.

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi Yayımlama

Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir. Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

İletişim

Editör, tüm dergi iletişimleri için derginin standart elektronik gönderim sistemini kullanacaktır. Bk. Dergi Editörleri için COPE En İyi Uygulama Yönergeleri

 

 1. Dergisinin süreçlerini iyileştirmek için yazar, okur, hakem ve yayın kurulu üyelerinin görüşlerini almak.
 2. Hakem süreci ve akademik yayıncılığa dair araştırmaları teşvik etmek ve yeni yayınlar ışığında dergi süreçlerini geliştirmek.
 3. Araştırma ve yayın etiği ihlallerini azaltmak için ortaya çıkan girişimleri desteklemek.
 4. Araştırmacıları yayın etiği konusunda eğitmeye yönelik girişimleri desteklemek.
 5. Dergi politikalarının yazar ve hakem davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve dergi politikalarını gerektiğinde gözden geçirmek.
 6. Dergiye ulaşan tüm makalelerin uygun niteliklere sahip hakemler tarafından gözden geçirilmesini sağlamak.
 7. Dergide yayımlanan hakem sürecinden geçmeyen yayın türlerinin açıkça belirtilmesini sağlamak.
 8. Tüm yayınların doğruluğunu, eksiksizliğini ve açıklığını teşvik eden süreçleri benimsemek.
 9. Hakemli yayıncılıkla ilgili uygun kılavuzların ve kontrol listelerinin düzenlenmesi ve kullanılması.
 10. Dergi personeli veya yayın kurulu üyelerinden gelen makalelerin objektif ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için atılan adımlar hakkında okuyucuları bilgilendirmek.
 11. Editörün bir makaleyi yayımlanmak üzere kabul etme veya reddetme kararı, makalenin önemine, özgünlüğüne ve açıklığına ve çalışmanın geçerliliğine ve derginin görev alanıyla olan ilgisine dayanmalıdır.
 12. Editör, gönderiyle ilgili ciddi sorunlar tespit edilmedikçe gönderileri kabul etme kararlarını geri almamalıdır.
 13. Editör, hakem sürecinin aşamalarını açıkça yayınlanmalıdır.
 14. Editör, yayın sürecinde yazarlara rehberlik etmelidir.
 15. Editör, yazarlık kriterleri ile ilgili alandaki standartları takip ederek çalışmaya katkıda bulunanların kimler olduğunun yazılması konusunda çalışma sahiplerine rehberlik etmelidir.
 16. Yazar kılavuzunu düzenli olarak gözden geçirmek ve ilgili COPE yönergelerine bağlantılar sağlamak.
 17. Tüm katkıda bulunanlar için çıkar çatışması beyanı yayınlamak ve yayından sonra çıkar çatışması ortaya çıkarsa düzeltme yayınlamak.
 18. Şüpheli veya tartışmalı yazarlık durumlarında COPE akış şemalarını takip etmek.
 19. Makalelerin gönderim ve kabul tarihlerini yayımlamak.
 20. Editörler, gönderilen materyali gizli bir şekilde ele alma ihtiyacı da dahil olmak üzere, kendilerinden beklenen her konuda gözden geçirenlere rehberlik etmelidir.
 21. Editör, hakemlerden bir çalışmayı incelemeye başlamalarından önce varsa çıkar çatışması durumunu açıklamalarını istemelidir.
 22. Editör, hakemlerin kimliklerinin korunmasını sağlayacak sistemlere sahip olmalıdır.
 23. Hakemleri, gönderilerin orijinalliği hakkında yorum yapmaya ve etik intihallere karşı tetikte olmaya teşvik etmek.
 24. Hakaret içeren ifadeler içermedikçe, hakem yorumlarının tamamını yazarlara göndermek.
 25. Hakemlerin performansını izlemek ve bunun yüksek standartta olmasını sağlamak için adımlar atmak.
 26. Hakem listesi oluşturmak ve bunu hakemlerin performansı temelinde güncellemek.
 27. Nezaketsiz, düşük kaliteli veya geç incelemeler yapan hakemlerle çalışmayı bırakmak.
 28. Hakemlerin görevi kötüye kullanma durumlarında COPE akış şemasını takip etmek.
 29. Yayın kurulu üyelerine sıralanan şu görevleri hakkında rehberlik sağlamak: Derginin elçisi olarak hareket etmek, Dergiyi desteklemek ve tanıtmak; En iyi yazarları ve en iyi çalışmaları dergiye çekmek; Dergiye yapılan gönderileri gözden geçirmek;  Yayın kurulu toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak.
 30. Derginin işleyişiyle ilgili görüşlerini ölçmek için editör kurulu üyelerine periyodik olarak (örneğin yılda bir kez) danışmak, dergi politikalarındaki herhangi bir değişiklik hakkında onları bilgilendirmek ve gelecekteki zorlukları belirlemek.
 31. Editör, hangi makalelerin yayınlanacağına dergi sahibi/yayıncısının müdahalesi olmaksızın derginin kalitesine ve uygunluğuna göre karar vermelidir.
 32. Editör, derginin sahibi veya yayıncısı ile ilişkilerini belirleyen yazılı bir sözleşmeye sahip olmalıdır. Bu sözleşmenin şartları, Dergi Editörleri için COPE Davranış Kuralları ile uyumlu olmalıdır.
 33. Editör, dergilerinde hakem değerlendirmesinin adil, tarafsız ve zamanında olmasını sağlamaya çalışmalıdır.
 34. Editöryal sürece dahil olan kişilerin (kendileri dahil) yeterli eğitim almalarını ve hakem süreci ve dergi yönetimi ile ilgili en son yönergeleri, önerileri ve kanıtları takip etmelerini sağlamak.
 35. İyileştirmenin mümkün olup olmadığını görmek için hakem sürecini periyodik olarak gözden geçirmek.
 36. Editör, uygunsuz davranıştan şüphelenirse veya bir suistimal iddiası olursa harekete geçmekle yükümlüdür. Bu görev hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış makaleleri kapsar.
 37. Editör, fikri mülkiyet sorunlarına karşı tetikte olmalı ve fikri mülkiyet yasalarının ve sözleşmelerinin olası ihlallerini ele almak için yayıncılarıyla birlikte çalışmalıdır.
 38. Editör, gönderilen öğelerdeki intihalleri (ör. yazılım, benzer başlıkları arama) tespit etmek için rutin olarak sistemler kullanır.