e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Hakem Süreci İlkeleri

Hakem Süreci İlkeleri

Değerlendirme İlkeleri

  1.  Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. 
  2.  Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler Danisname yazılımı kullanılarak intihal için taranır. 
  3.  Danisname dergisi, çift taraflı kör hakemlik süreci yürütür. Tüm çalışmalar öncelikle editör tarafından dergiye uygunluk açısından değerlendirilecektir. Uygun görülen makaleler, makalenin bilimsel kalitesini değerlendirmek için en az iki bağımsız uzman hakeme gönderilir. 
  4.  Baş Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.
  5.  Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez.
  6.  Editör, makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karardan sorumludur. Editörün kararı kesindir. 
  7.  Editörler, kendilerinin veya aile üyeleri veya meslektaşları tarafından yazılmış olan veya editörün ilgilendiği ürün veya hizmetlerle ilgili olan makaleler hakkındaki kararlara dahil olmazlar. Bu tür herhangi bir gönderi, derginin olağan prosedürlerinin tümüne tabidir.

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

 

Değerlendirme Süreci

Hakemlik Türü: Çift Körleme

Çift Körleme: İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir.

İnceleme Zamanı: Yayın Öncesi

Yazar-Hakem Etkileşimi: Editörler, hakemler ile yazarlar arasındaki tüm etkileşimlere aracılık eder.

İncelemede Geçen Süre:       Hafta.      'de inceleme için hakem sürecine alınan araştırma makaleleri için ilk karara kadar geçen süre yaklaşık olarak       gündü.

Kabul Oranı: Dergimize ulaşan makalelerin yaklaşık %      80'ini yayınlıyoruz. Tüm başvuruların yaklaşık üçte biri, hakem incelemesine gönderilmeden ön incelemede reddedilmektedir.

İntihal Kontrolü: Evet      .      , intihal engellemek için makaleleri taramaktadır.

Hakem Süreci Politikası Web Adresi: URL

Her Bir Makaleyi İnceleyen Hakem Sayısı: İki

İzin Verilen Süre: 20 gün. Bu süre 10 gün eklenerek uzatılabilmektedir.

Karar: Makalenin Editör tarafından yayın kabul edilebilmesi için en az iki hakemin kabul kararı vermesi gerekir.

Etik İhlal Şüphesi: Hakemler, araştırma veya yayının suistimalinden şüphelendiklerinde durumu Editöre iletmelidir. Editör, COPE tavsiyelerine uyarak gerekli işlemleri yürütmekle görevlidir.

Baş Editör, araştırma makalesini gönderildiği gün inceler ve eğer makalenin daha fazla değerlendirmeye değer olduğunu düşünürse, daha ayrıntılı bir inceleme için editör yardımcısına gönderir. Araştırma makaleleri için editör yardımcısı genellikle her makaleyi baştan sona okur. Tüm yazılar için iki veya üç hafta içinde ilk karara varmayı hedefliyoruz, ancak genellikle ilk karar, gönderimden sonraki birkaç gün içinde verilir. Danisname'nin çalışma için doğru dergi olduğunu düşünmüyorsak, yazarlara çalışmalarını gecikmeden başka bir yere gönderebilmeleri için derhal bildiririz. Bu aşamada ret için olağan nedenler, yetersiz özgünlük ve konunun derginin kapsamı dışında kalmasıdır.

Araştırma makaleniz için bir sonraki adım, Yayın Kurulu toplantımızdır. Üyeler makalenizi okuyacak ve önemini, özgünlüğünü ve bilimsel kalitesini tartışacaklar. Araştırma makaleleri için editoryal kararlar almak için esas olarak araştırma sorusuna odaklanırız. Makalenin konusu dergi kapsamına uygun, güncel ve önemli olsa bile bir araştırma sorusu yoksa makaleyi reddedebiliriz. Elbette ciddi kusurları varsa çalışma reddedilecektir. Makale toplantısına katılan herkesten başlangıçta ilgili çatışan çıkarları beyan etmesi istenir ve önemli bir çatışan çıkarı olan herkes, ilgili makale tartışılırken (ilgilerinin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak) ya odadan çıkar ya da en son konuşur.

Makaleniz Danisname için uygunsa, bölüm editörü makalenizi iki dış hakeme gönderir. Hakemler, nihai kararı verecek olan editörlere tavsiyede bulunur. Hakemlerden raporlarını onaylamalarını ve onlara gönderdiğimiz makale üzerinde çıkar çatışmaları varsa beyan etmelerini istemekteyiz. Nihai karar, dış hakem değerlendirme süreçlerinden sonra Baş Editör tarafından verilir.

Bazı makaleler ciddi araştırma suistimalinden şüphelendiği durumlarda Danisname'nin etik editörü ve editörün uygun gördüğü üçüncü şahıslar tarafından da görülebilir.

Tüm makaleler için gönderildikten sonra       ila       hafta içinde yayın hakkında nihai bir karara varmayı hedefliyoruz. Revizyona tabi bir yayın teklifinde bulunursak, genellikle yazarlardan makalelerini bir sonraki ay içinde revize ederek sisteme yüklemelerini isteriz.

Kabul edilen makaleler hazırlandıkça Danisname adresinde yayınlanır. Yayınlandıktan sonra makaleler bir sonraki sayı için seçilir.

Danisname, okurlara ve yazarlara olan bağlılığının bir parçası olarak makalelere açık erişim sağlar. Tüm makalelerimiz çevrimiçi olarak ücretsiz erişilebilirdir.

Yayınlanan makalenizde herhangi bir hata fark ederseniz, düzeltmenin yapılıp yapılmayacağını size bildirecek olan baş editöre e-posta gönderin.

 

Editöryal Kadronun Çalışmalarına Yönelik Hakem Süreci İlkeleri

Danisname'nin kendi editörleri tarafından yazılan editöryal yazılar ile analiz makaleleri, dış hakem değerlendirmesinden geçmez. Özgün araştırma makaleleri ise en az iki dış hakeme kör hakemlik kapsamında gönderilir. Bu süre boyunca o editörlerin rolleri askıya alınır.