e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Bertrand Russell Felsefesinde “Doğruluk” Ve “Gerçeklik”

Bertrand Russell Felsefesinde “Doğruluk” Ve “Gerçeklik”

Article Sidebar

Nazile Demirel
Nasıl Atıf Yapılır
Demirel, N. (2022). Bertrand Russell Felsefesinde “Doğruluk” Ve “Gerçeklik”. Danisname Beşeri Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 245–263. Geliş tarihi gönderen https://danisname.com/danisname/article/view/71


Öz

Düşünce tarihinin ilk dönemlerinden itibaren “doğru” ve “gerçek” kavramlarının ifade ettiği şeyi her filozof kendi felsefi sistemi bağlamında farklı şekillerde tanımlamıştır. Bu kavramları tanımlayış şekline göre filozoflar, kendi ontoloji ve epistemolojilerini tesis etmişlerdir. Buna göre çalışmamızda ilkin, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için “doğruluk” ve “gerçeklik” kavramalarının Platon ve Aristoteles tarafından nasıl ele alındığına değinilerek problemin tarihsel arka planı ortaya konacaktır. Daha sonra, Bertrand Russell felsefesinin, özellikle de epistemolojisinin temelini oluşturan “doğruluk” ve “gerçeklik” meselesinin metafizik ve mantıksal atomculuk konularıyla olan bağlantıları izah edilecektir.

Referanslar

Adanalı, Ahmet Hadi, Logical Form And Grammatical Form in Bertrand Russell, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara, 2002.

Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, 3.Baskı, Paradigma Yayınları, İstanbul 1999.

Cevizci, Ahmet, Felsefe Tarihi, 6.Baskı, Say Yayınları, İsranbul, 2017.

Çitil, Ahmet Ayhan, Çağdaş Felsefe I, 1.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2012.

Descartes, René, Metod Üzerine Konuşma, çev. K. Sahir Sel, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1994.

el- Gazâlî, el-munkız min’ed-dalâl, Bursa Akademi yayınları, Bursa, 2005.

Glanzberg, Michael, "Truth", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/truth

Karataş, Çağdaş Burak, On The Russell-Meinong Debate, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1450473

Kolektif, Kırk Deli Gömleği ve İslam, 40’lar Kulübü Yayınevi, İstanbul, 1999.

Klement Kevin, “Russell’s Locical Atomism”, The Standford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta, Spring, 2020.

Lycan, William “Logical Atomism and Ontological Atoms” Language, Knowledge and the World: Betrand Russell Critical Assesments, Vol. III, Routledge London and New York, 1999.

Platon, Sofist, Say yayınları, İstanbul, 2015.

Russell, Bertrand, Anlam ve Doğruluk Üzerine, Çev. Ezgi Ovat, İtalik yayınevi, Ankara: 2013.

Russell, Bertrand, Batı Felsefesi Tarihi II, Çeviren: Muammer Sencer, Say Yayınları, Ankara, 1994.

Russell, Bertrand, Batı Felsefesi Tarihi III, Çeviren: Muammer Sencer, Say Yayınları, Ankara, 1994.

Russell, Bertrand “Düşünsel Gelişimim”, Bertrand, Russell’dan Seçmeler, Çeviren: Mete Tuncay, Varlık Yayınları, İstanbul, 1982.

Russell, Bertrand, Dünya Görüşüm, Çeviren: Cenap Yılmaz, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1966.

Russell, Bertrand, Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, Çeviren: Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1996.

Russell, Bertrand, “Felsefenin Özü: Mantık”, Mantık; Doğru Düşünme Yöntemi, Çeviren: Cemal Yıldırım, Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.

Russell, Bertrand, Felsefe Sorunları, Çeviren: Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1994.

Russell, Bertrand, “Logical Atomism”, Logic and Knowledge Essays 1900-1950, London, 1956.

Russell, Bertrand, “Matematiksel Felsefeye Giriş”, Matematik Felsefesi, Çeviren: Muharrem Özlük, Derleyen: Bekir S. Gür, Kadim Yayınları, Ankara 2011.

Russell, Bertrand, “Matematiksel Mantığın Felsefi Önemi”, Matematik Felsefesi, Çeviren: Muharrem Özlük, Derleyen: Bekir S. Gür, Kadim Yayınları, Ankara 2011.

Russell, Bertrand, Mistisizm ve Mantık, Çeviren: Ayseli Usluata, Varlık Yayınevi, Ankara, 1972.

Russell, Bertrand, “On Denoting”, Logic and Knowledge Essays 1900-1950, London, 1956.

Russell, Bertrand, Sorgulayan Denemeler, Çeviren: Nermin Arık, Tübitak Yayınları, Ankara 2005.

Russell, Bertrand, Truth and Falsehood, Basig Writings of Bertrand Russell, London Routledge, 1992 s.18

Tepe, Harun, Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, İmge Yay, İstanbul, 2003.

Thilyy, Frank, Bir Felsefe Tarihi, (Çev. Nur Küçük ve Yasemin Çevik), İdea Yayınevi, İstanbul, 2010.

Article Details