e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Mâturîdî'nin Kur’an Kıssalarını Tevilde Müracaat Ettiği Kaynaklar

Mâturîdî'nin Kur’an Kıssalarını Tevilde Müracaat Ettiği Kaynaklar

Article Sidebar

Harun Savut
Nasıl Atıf Yapılır
Savut, H. (2022). Mâturîdî’nin Kur’an Kıssalarını Tevilde Müracaat Ettiği Kaynaklar. Danisname Beşeri Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 133–159. Geliş tarihi gönderen https://danisname.com/danisname/article/view/67


Öz

Kur'an-ı Kerimdeki kıssalar ilahi hedef ve amaç doğrultusunda, Kur'an'a özgü bir üslup ile aktarılmıştır. Kur'an kıssalarında bazı hususlar mübhem bırakılarak açıklanmamıştır. Kıssaların konu edildiği ayetler tefsir edilirken öncelikle Kur'an, sünnet ve sahabenin kavillerine müracaat edilerek ayetlerdeki belirsizlik giderilmeye çalışılmıştır. Müfessirler kıssaların anlatımında boşlukların doldurulması ve mübhem bırakılan hususların aydınlatılması amacıyla zikrettiğimiz temel kaynaklar dışında başka kaynaklara da bakma ihtiyacı hissetmişlerdir. Resulullah'ın (sav) İsrail oğullarından bilgi aktarımına müsaade eden hadislerini temel alan müfessirler Ehl-i kitabın kaynaklarından da alıntılar yapılmışlardır. Bu şekilde alıntılanan bilgilerde İslam’ın değerleri ile çelişmeme prensibi temel şart olarak belirlenmesine rağmen bu uygulama pek çok yanlış malumat ve hurafenin tefsirlere girmesine neden olmuştur. Mâturîdî'nin yaşadığı döneme gelindiğinde ise pek çok müfessirin İsrâîliyyât kavramı ile tanımlanan bu tür bilgileri Kur'an kıssalarının anlaşılmasında yardımcı malzeme olarak kullandıkları görülmektedir.

Mâturîdî çok yönlü ilmi kişiliği ile tanınan, tefsirde dirayet yönü öne çıkmakla birlikte rivayeti de sık sık kullanan bir müfessirdir. Tefsirindeki muhakeme gücünü sebebiyle onun Te’vîlâtu’l-Kur’ân'ı dirayet türü tefsirlerin en önemlileri arasında sayılmıştır. Mantık örgüsünün kuvvetine rağmen Mâturîdî de çağdaşı müfessirlerle benzer kaynaklardan istifade ederek Te’vîlât'ı yazmıştır. Onun çağdaşları ile benzer kaynakları kullanması, Te’vîlât'ta söz konusu hurafelere yer verme ihtimalini akla getirmektedir. Bu bağlamda, İsrâîliyyât temelli haberlerin Mâturîdî tarafından kullanılıp kullanılmadığı sorusu cevap beklemektedir. İsrâîlî kaynaklardan faydalanmama durumunda onun kıssaların tevili için ne tür bir yol izlediği de cevaplanması gereken bir diğer sorudur. Mâturîdî, kendinden sonraki müfessirlerin pek çoğunu etkilemiş, dönemindeki birikimi sonraki nesillere aktarmış, yaşadığı dönem ile sonrası arasında köprü olmuş bir alimdir. Bu sebeple onun Kur'an kıssalarını tevilde esas aldığı kaynakların tespiti, sonraki nesillere aktardığı bilginin değerinin belirginleşmesi açısından önemlidir.

Referanslar

Albayrak, Halis. Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri. İstanbul: Şule Yayınları, 2009.

Bilgin, Ömer Faruk. el-Mâturîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’nın Dirâyet Tefsiri Açısından Tahlili. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2012.

Buhârî, Muhammed b. İsmail. Sahîhu'l-Buhârî. thk. Muhammed Züheyr b. Nasır. b.y: Daru tavkı'n-necat, 1422.

Cerrahoğlu, İsmail. Tefsir Tarihi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1988.

Demirci, Muhsin. Tefsir Usulü. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2009.

Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdillah. Hilyetü’l-evliya ve tabakatu’l-esfiya. Mısır: Matbaatu’s-saade, 1974.

İbn Ebî Hatim, Ebû Muhammed Abdurrahman. Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm. thk. Esad Muhammed Tîb. Suud, Mektebetü Nezzâr Mustafa el-Bâz, 1419.

İbn Hanbel, Ahmed. Müsnedü'l-imam Ahmed b. Hanbel. thk. Şuayb Arnaut. b.y: Müessesetü'r-risale, 1421/2001.

İbn Kesir, İsmail b. Ömer. Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm. thk. Sami b. Muhammed Selame. by.: Dâru tîbe li’n-neşri ve’t-tevzî’, 1420/1999.

İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim. Te’vîlu muhtelefi’l-hadîs. Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, ty.

İbnü’l-Münzir, Muhammed b. İbrahim. Tefsîru’l-Kur’ân. thk. Abdullah b. Abdurrahman et-Turkî. Medine: Dâru’l-meâsir, 2002.

Kutlu, Sönmez. “Bilinmeyen Yönleri ile Türk Bilgini İmam Matürîdî”. Dini Araştırmalar 5, no.15 (2003): 5-28.

Maturîdî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed. et-Tevhîd. thk. Fethullah Huleyf. İskenderiyye: Câmiâtu'l-Mısriyye, ty.

Maturîdî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed. Te’vîlâtu ehli's-sünne. thk. Mecdî Basellûm. Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, 1426/2005.

Müslim, Ebu’l-Hasen b. Haccac. Sahîhu Müslim. thk. Muhammed Fuad Abdülbaki. Beyrut: Matbaatu İsa el-Babî el-Halebî, 1374/1955.

Nesâî, Ahmed b. Şuayb. es-Sünenü’l-kübra. thk. Hasan Abdülmünim Şelebi. Beyrut: Müessesetü’r-risale, 2001.

Özden, Şükrü. “Mâturîdî”. TDV İslam Ansiklopedisi. 28:146-151. Ankara: TDV Yayınları, 2003.

Özdeş, Talip. İmam Mâturîdî’nin Te’vilatü Ehli’s-Sünne Adlı Eserinin Tefsir Metodolojisi Açısından Tahlil ve Tanıtımı. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, 1997.

Savut, Harun. Rivayet Sorunlarına Çözüm Arayışı İbn Kesir Tefsiri Bağlamında. Ankara: Otto, 2016.

Semerkandi, Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed. Bahru’l-ulûm. b.y.: ts.

Serinsu, Ahmet Nedim. Kur’an ve Bağlam. İstanbul: Şule Yayınları, 2008.

Şengül, İdris. Kur’an Kıssalarının Tarihi Değeri. Ankara: Otto, 2019.

Taberî, Muhammed b. Cerîr. Câmiu'l-beyân an te'vîli âyi'l-Kur'ân. thk. Mahmud Muhammed Şakir. Mekke: Dâru’t-terbiyeti ve’t-türas, ts.

Tirmizi, Muhammed b. İsa. Sünen. thk. Ahmed Muhammed Şakir. Mısır: Şeriketü Mektebe ve Matbaatü Mustafa el-Bânî el-Halebî, 1975.

Topaloğlu, Bekir. “Mâturîdî”. TDV İslam Ansiklopedisi. 28:151-157. Ankara: TDV Yayınları, 2003.

Topaloğlu, Bekir. “Te’vîlâtü’l-Kur’ân”. TDV İslam Ansiklopedisi. 41:32-33. İstanbul: TDV Yayınları, 2012.

Tuğlu, Nuri. “Mâturîdîliğin Hadis Anlayışı”. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 7, no. 2 (2010): 95-139.

Zehebî, Muhammed Hüseyin. et-Tefsîr ve’l-mufessirûn. Kahire: Mektebetü vehbe, 2003.

Zeydân, Abdulkerîm. el-Medhal lidirâseti’t-teşrîiyyeti’l-islâmiyye. Bağdat: 1969.

Article Details