e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Üsküdarlı Aşkî Divanı’nda Efsanevi ve Menkıbevi Şahsiyetler

Üsküdarlı Aşkî Divanı’nda Efsanevi ve Menkıbevi Şahsiyetler

Article Sidebar

İklima Doğan
Nasıl Atıf Yapılır
Doğan, İklima. (2022). Üsküdarlı Aşkî Divanı’nda Efsanevi ve Menkıbevi Şahsiyetler. Danisname Beşeri Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 83–104. Geliş tarihi gönderen https://danisname.com/danisname/article/view/65


Öz

Efsane ve menkıbeler, Divan şiirini besleyen önemli kaynaklardır. Bu kaynaklara ait olan ve telmih ya da mazmun yoluyla karşımıza çıkan edebi kavramlar ise oldukça fazladır. Bu kavramların ait oldukları kaynaklar itibariyle ortaya konulması ve bunların kullanımlarına örnekleriyle yer verilmesi Divan şiirine vukufiyet konusunda önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bilhassa İran mitolojisinin tesirinde kalan Divan şairleri, şiirlerinde daha çok İran esatirine ilişkin en önemli eser olan Şehnâme kahramanlarına yer vermiştir. Ayrıca efsanevi aşk hikâyelerinin kahramanları ve mutasavvıfların menkıbevi şahsiyetleri de şiirlere sıkça konu edilmiştir. Üsküdarlı Aşkî Divanı da bu anlamda son derece zengin malzemeyi ihtiva etmektedir. Bu zengin içerik Divan’ın etkili bir ifade gücüne ulaşmasını da sağlamıştır.

Divan’ın efsanevi ve menkıbevi şahısların ele alınışı bakımından değerlendirilmesi, 16. yüzyıl Divan şiirinde efsanevi ve menkıbevi şahısların ne şekilde kullanıldığını görme imkânı sağlaması bakımından önemlidir. Söz konusu şahsiyetlerin Üsküdarlı Aşkî Divanı’nda hangi bağlamlarda kullanıldığını ve nasıl değerlendirildiğini görmek de bu malzemenin tasnif ve tahlili ile mümkündür.

Üsküdarlı Aşkî’nin Divan’ında Acem kökenli efsanevi şahısların kullanımı daha yoğundur. Bu şahıslar daha çok kasidelerde övgüsü yapılan Osmanlı padişahları veya diğer devlet adamları için bir kıyas ya da benzetme unsuru olarak kullanılır.

Bununla birlikte efsanevi aşk hikâyelerinin kahramanları, kutsal kitaplarda bahsi geçen şahıslar ve mutasavvıfların da Divan’da sıkça zikredildiği görülür. Efsanevi aşk hikâyelerinin kahramanlarına daha çok âşık, sevgili ve rakip üçgeninde yazılan aşk konulu şiirlerde yer verilir. Şair bazen bu şahısları aşk halini anlatan birer timsal olarak görürken bazen de kendi aşkının daha üstün olduğunu ifade etmek amacıyla bir kıyas malzemesi olarak kullanır.

Kutsal kitaplarda bahsi geçen şahıslar, şiirlerde genellikle idealize edilmiş birer kahraman olarak ele alınır. Bununla birlikte olumsuz davranış örneği olarak temayüz eden şahıslara da Divan’da yer verilir. Şiirlerde bu şahıslara yer verilmesinin temel sebebi, tarihte olumlu ya da olumsuz anlamda iz bırakmış bu şahsiyetlerin her birinde belirli bir davranış biçiminin âdeta simgeleşmiş olmasıdır.

Şiirlerde bahsi geçen mutasavvıflar ise genellikle tasavvuf yolunda çığır açmış ve menkıbevi şahsiyetleri ile ön plana çıkmış kişilerdir. Mutasavvıflar, Divan’da olumlu davranış örneği olarak temayüz eden şahıslar olarak ele alınır.

Referanslar

Avcı, İsmail. “Divan Şiirinde İskender-i Zülkarneyn”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7, no. 29 (2014): 47-69.

Ay, Arif. “Efsane-Menkıbe Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”. Milli Eğitim Dergisi 142, (1999): 248-257. Erişim: 11 Temmuz 2022, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/medergi/20.htm.

Bars, Mehmet Emin. “Tasavvufî Türk Edebiyatında Veysel Karanî”. Sosyal Bilimler Dergisi 20, (2018): 306-324.

Gündüz, Tufan. “Tahmasb”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 9: 413. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010.

Kaleli, Lütfi. Mitolojide İnanç ve Peygamberler. İstanbul: Can Yayınları, 1996.

Köprülü, M. Fuad. İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yayınları, 2013.

Levend, Agâh Sırrı. Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1984.

Ocak, Ahmet Yaşar. Bektaşî Menakıbnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: Enderun Yayınevi, 1983.

Onay, Ahmet Talât. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. İstanbul: Akçağ Yayınları, 1996.

Pala, İskender. “Aşkî, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı”. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1983.

Pala, İskender. Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları, 1995.

Selvi, Dilaver. Abdülkerim Kuşeyri-Kuşeyri Risalesi. İstanbul: Semerkand Yayınları, 2017.

Şentürk, Ahmet Atillâ. Osmanlı Şiiri Antolojisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.

Şişman, Bekir ve Muhammet Kuzubaş. Mitik, Destanî, Masalsı, Efsanevi ve Tarihî Unsurlar Açısından Şehnâme’nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2007.

Taberi, Muhammed b. Cerir. Tarih-i Taberi. çev. M. Faruk Gürtunca. İstanbul: Sağlam Yayınları, 2007.

Tokmak, A. Naci. “Vâmık ve Azrâ”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 42: 503-504. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012.

Tosun, Necdet. “Veysel Karanî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 43: 74-75. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013.

Tökel, Dursun Ali. Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar Şahıslar Mitolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2000.

Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1969.

Yıldırım, Nimet. Fars Mitolojisi Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008.

Article Details